خانه / فهرست کانون های مهدویت

فهرست کانون های مهدویت

نام دانشگاه

نام کانون

نشانی پایگاه اطلاع رسانی

پیام نور فریمان

کانون مهدویت دانشگاه پیام نور فریمان

http://mahdaviat-pnuf.blogfa.com

دانشگاه شیراز

مرکز تخصصی مهدویت دانشگاه شیراز

http://shirazuni.mahdaviat.ir

دانشگاه علم و فن ارومیه

کانون مهدویت

http://mahdikanoonef.blogfa.com

دانشگاه فردوسی مشهد

پایگاه فرهنگی مهدوی

http://www.zohoor313.com

دانشگاه تهران

کانون مهدویت رحل یار

http://tehranuniversity.mahdaviat.ir

صنعتی شریف

کانون مهدویت میثاق

http://misaaq.sharif.ir

پیام نور کرمانشاه

کانون مهدویت منتظران پیام نور

http://pnu-kanoone-mahdaviat.mihanblog.com

دانشگاه گلستان

کانون مهدویت

http://www.kanonmahdavitgu.blogfa.com

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کانون موعود

http://moudtbzmed.mihanblog.com